NHS Rims, Hubs, Tubes 4.80/4.00-12 Tube TR-13 Valve Stem

Item # : TTT412 13

4.80/4.00-12 Tube TR-13 Valve Stem

$25.99

Item Weight
1.1 lb
product type
NHS Rims, Hubs, Tubes
Tire Diameter
12"
TIRE FEE
F
Tire Rim Diameter
12"